КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ
ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
Решение №864 - 09.12.2021 за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ“ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТГОВОРНОСТИТЕ, КОИТО ДИРЕКЦИЯ „ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ ИМА ПО ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА -„АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 2019Г.
ПРИЛОЖЕНИЯ РАЗХОДИ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕНА МЕЖДУРЕЛИГИОЗНИЯ ДИАЛОГ, РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ No2 във връзка с чл. 29, ал. 2, 3 и 5 и чл. 35, т. 5 от Закона за вероизповеданията във връзка с чл. 23 , ал.1 , т.1–4 и чл. 24, т. 16 от Закона за чужденците в България
ИНСТРУКЦИЯ No1 във връзка с §18 от ПЗР на ЗВ
РЕШЕНИЕ No946 ОТ 27.12.2018г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Списък на регистрираните религиозни институции, регистрирани от СГС към 30.06.2021 г.
Обръщение на дирекция "Вероизповедания" на МС към регистрираните вероизповедания
Обръщение ОЕЦ
Обръщение Католическа епархия "Св. Йоан ХХІІІ"
Обръщение на дирекция "Вероизповедания" на МС към регистрираните вероизповедания
Обръщение на дирекция "Вероизповедания" на МС към регистрираните вероизповедания
ПИСМО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ"
Регистрирани религиозни институции от Софийски градски съд по реда на Закона за вероизповеданията
Задължителна информация по чл.29, ал.4, 5 и 6 от Закона за вероизповеданията
Списък на регистрираните от СГС вероизповедания към 31.12.2021
Решение №864 - 09.12.2021 за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията