Дейността на Дирекция "Вероизповедания" като специализирана администрация на Министерския съвет се регламентира в чл. 35 на Закон за вероизповеданията, в сила от 03.01.2003 г.

Области на дейност на Дирекцията

Функции на Дирекцията